Pořádáme kurz: základy augmentativní a alternativní komunikace

Termín: 21. 11. 2023 a 5. 12. 2023
Místo konání: Čujkovova 40A, Ostrava – Zábřeh, 700 30
Cena kurzu: 2. 500 Kč
Čas: Začátek v 9:00 – 15:50 hod. Polední pauza na oběd – hodina.

Kurz obsahuje 16 výukových hodin a je rozložen do dvou dnů po osmi hodinách.


V průběhu dne bude zajištěno drobné občerstvení.
Kurz je akreditován MPSV. Každý frekventant obdrží potvrzení o absolvování kurzu s uvedením témat a počtem výcvikových hodin.


Cíle kurzu:
1) Rozšíření možností komunikace sociálních a pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pečujících s osobami, které mají omezené komunikační schopnosti.
2) Seznámit účastníky s jinými cestami vzájemného dorozumívání než je pouze běžně mluvená řeč.
3) Zvnitřnit potřebu účastníků tyto alternativní a augmentativní formy komunikace používat ve své praxi – aktivně s těmito komunikačními možnostmi pracovat.
4) Uvědomit si nezbytnost hledání cest, jak pomoci klientovi, žákovi s potížemi v oblasti dorozumívání vyjádřit se pro okolí srozumitelným způsobem.

Stručný obsah kurzu:
1) Vhled do systémů augmentativních a alternativních metod komunikace; – základní principy používání AAK.
2) Čeho si všímat, když se rozhodujeme pro používání AAK – diagnostika komunikačních dovedností.
3) Jak začlenit metody AAK do denních činností, metodika užívání AAK; formální a neformální učení.
4) Kazuistika, videoukázky používání alternativní komunikace v praxi – práce s konkrétními dotazy účastníků, s jejich praktickými zkušenostmi, kazuistická forma spolupráce účastníků a lektorů.
5) Komunikace u lidí s mentálním postižením a s kombinovaným postižením.
6) Ukázky her a motivačních činností při rozvíjení komunikace a jazykových dovedností.

Lektoři:
Mgr. Bohdana Herzánová: vychovatel s resocializačním zaměřením, speciální pedagog. Zkušenost ze sociálních služeb – odborné sociální poradenství a odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V současné době působí jako konzultant pro AAK v Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2003 se věnuje problematice AAK.


Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS: sociální a speciální pedagog. Od roku 2000 zkušenost na poli sociálních služeb – OSP pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, rané péče, linky důvěry. Od září 2013 pracovník SPC pro žáky a klienty s PAS. Aktuálně pracuje jako konzultant v oblasti AAK ve vybraných pobytových zařízeních pro dospělé se zdravotním postižením v rámci MSK. Od roku 2000 se prakticky věnuje uvedeným oblastem. Účastníci obdrží aktuální pracovní materiály.